spesielt for deg som mann

På denne siden har vi samlet noe materiale vi håper kan være nyttig for deg som ønsker å få mer forståelse for din egen tiltrekning til noen av samme kjønn.

Hvorfor utvikler noen menn homofile følelser?

Det finnes ingen fasit, men for mange menn i samme situasjon har en eller flere av følgende faktorer vært medvirkende. Om noe av dette er gjenkjennbart for deg i din situasjon, så håper vi det kan være til hjelp for deg å lese dette

På engelsk brukes ofte ordene 'same-sex-attraction' for å gjøre et skille mellom en opplevelse av tiltrekning til noen av samme kjønn og det å kalle seg homofil, noe som innebærer mer enn identitet, noe vi vil kommentere mer senere her.

Vi tror altså ikke at dette er medfødt, men noe som er utviklet i et samspill mellom medfødte trekk, f.eks sårbarhet, temperament, og relasjonen til betydningsfulle personer i oppveksten. Noen opplever at de ikke finner noen tydelige årsaker i sin historie, men kan likevel ønske samtale rundt sin situasjon. Det er og viktig å huske at det er ikke alltid bare selve opplevelsene vi har hatt i livet som gjør noe med oss. Hvordan vi tolker dem og lager indre bilder av oss selv, andre og Gud, gjør noe med oss. Det påvirker og hva slags forventninger vi har i relasjoner, og hvor trygge vi føler oss sammen med andre.


To personer kan ha hatt de samme opplevelsene, samme oppveksten, men likevel oppleve og tolke den ganske forskjellig. Hver og en av oss har vår egen unike personlighet, temperament og grad av sårbarhet i oss, og dette spiller inn på hvordan vi tolker våre liv og erfaringer. Det en person kan blåse av og glemme i neste øyeblikk, kan en annen føle seg dypt såret av.


Erfaringer viser at det er noen hovedtemaer som ofte går igjen hos de som søker hjelp:

 • Barndom, oppvekst og familiebakgrunn
 • Temperament og interesser (eksempel: om en gutt opplever at han aldri når inn til faren, oppfyller hans krav eller blir bekreftet av ham kan det skape en lengsel etter å bli bekreftet av en mann. Denne lengselen kan etterhvert bli seksualisert.) 
 • Påvirkning fra jevnaldrende; eksempel: mobbing; en gutt blir kalt ‘homo’ og begynner etterhvert å tro han er det selv, spesielt om han allerede føler seg utenfor og ikke akseptert av de andre guttene. Det kan og være mer subtilt og handle om en følelse av å bare ikke passe helt inn og være annerledes.
 • Seksuelle overgrep (kan og være fysiske, og emosjonelle). Da det finnes grundig litteratur om temaet, går vi ikke så mye nærmere inn på det her.


Boka Coming Out Of Homosexuality av Lori Rentzel og Bob Davies, går grundigere inn på disse temaene.


Det er og viktig å huske at det ikke bare er en årsak til at noen utvikler tiltrekning til noen av samme kjønn. Det er ikke slik at en person kan beskyldes for å ha gjort en annen lesbisk eller homofil. Poenget her er heller å gi innsikt og forståelse i hvordan det kan ha blitt sånn, slik at man kan jobbe med dette i sin egen prosess. Vi snakker om kompliserte og sammensatte prosesser.Litt om utvikling av kjønnsidentitet


Både jenter og gutter er avhengige av sin mor det første året, og identifiserer seg med henne. I prosessen med å finne sin egen person og identitet må de begge bevege seg bort fra mor og utvikle andre relasjoner. I denne prosessen er far en viktig person for dem begge. Man kan si at han introduserer sin sønn eller datter for verdenen utenfor mors favn. 


For en gutt vil det være spesielt viktig å frigjøre seg fra sin mor og identifisere seg med sin far (eller en farsfigur) for å begynne prosessen med å finne sin mannlige identitet. Han trenger at faren bekrefter hans mannlige identitet. Om faren har akseptert sine egne maskuline og feminine sider vil det og hjelpe sønnen til å utvikle sin mannlighet uten å være redd for sine myke sider. Om faren og har hatt en nær og god kontakt med sin sønn, og gitt ham fysisk nærhet på en god måte, vil det og hjelpe ham i å frigjøre seg fra sin mor og identifisere seg med sin far. En mann kan kjenne på maktløshet om han ikke finner en far å kunne identifisere seg med.


I tenårene kan en del gutter føle seg forvirret før de har funnet en mer stabil kjønnsidentitet, og de kan være redde for at de er homofile. Om han ikke føler seg like tøff som de andre guttene, og ikke føler seg akseptert av dem kan han tro at andre tror han er homofil. Noen blir og mobbet og kalt ‘homo’ eller liknende, og det kan føre til at de selv begynner å tro på det. Dette finnes det flere eksempler på fra sjelesorgsamtaler. 


Alle gutter har et dypt behov for noen å identifisere seg med, en mann de kan se opp til som bekrefter dem. Å innse at det handler om dette kan føre til at frykten for å være homofil slipper taket. For en som har en tendens til å utvikle homofile følelser kan oppleve at de seksuelle følelsene blir sterkere jo mer de isolerer seg i frykt. Det kan hjelpe om man klarer å se den andre som en person, ikke bare som et objekt for seksuelle følelser. En (seksuell) tiltrekning til andre kan raskt avta om den andre blir ‘virkelig’ for en, og ikke bare lever som et fantasiobjekt i ens tanker og følelser.Om noen sier at de er homofile kan dette bety flere ting:


 • Seksuell atferd: alle som f.eks har sex med en av samme kjønn vil ikke nødvendigvis kalle seg homofil og føle seg tiltrukket av noen av samme kjønn. Et eksempel er heterofile menn som har sex med andre menn i fengsel eller andre steder hvor de ikke har tilgang på kvinner.
 • Tiltrekning: det er dette som menes når man snakker om homofil orientering. Det er mange som ikke kan huske annet enn at de har følt seg homofile. Leanne Payne er en av de som har beskrevet denne prosessen slik; barnet sammenlikner seg med andre for å finne ut om han strekker til. Om han ikke føler han strekker til kan han utvikle en beundring overfor de karaktertrekk og fysiske trekk han tenker at han ikke har. Denne beundringen kan utvikles til en type misunnelse og videre til et ønske om å eie andre, noe som et sted i denne prosessen blir erotisert.
 • Identitet: det finnes noen som ikke føler seg tiltrukket av personer av motsatt kjønn, og dermed tror at de må være homofile. Kanskje har de alltid følt seg annerledes og at de ikke passer inn i en heterofil verden. Noen andre kan ha gitt dem stempelet ‘homofil’, eller de har gjort det selv, og begynner å vokse inn i den identiteten.
 • Livsstil: dette handler om til hvilken grad en person lever ut sin tiltrekning.


Ulike årsaker til at en mann utvikler tiltrekning til andre menn:Relasjonen mellom far og sønn


Ofte har ikke faren klart å bekrefte sin sønns maskulinitet på riktig måte, og sønnen har derfor vanskeligheter med å finne sin egen mannlige identitet. Noen eksempler på hvordan relasjonen mellom far og sønn kan se ut:

 • En far som er likegyldig mot sin sønn og ikke engasjerer seg så mye i ham. Han kan være følelsesmessig eller fysisk distansert, eller han ser rett og slett ikke sin sønn eller prater med ham.
 • En far som behandler sin sønn med forakt, gjør narr av ham, og får ham til å føle seg underlegen. 
 • En hard og streng far som sønnen er redd for. Faren er ofte selv ikke blitt bekreftet av sin egen far, og kan ha vansker med å se hvordan han forsømmer sin egen sønn. Han kan han vansker med å snakke med sin sønn om følelser, siden hans egen far aldri snakket med ham om det.
 • Undertrykking av sinne, spesielt mot far, og vansker med å sette grenser og vise sinne. Han tror ofte ikke at han vil bli tatt alvorlig om han sier ifra og viser sinne.


Relasjonen mellom mor og sønn


Her er noen eksempler på hvordan relasjonen mellom mor og sønn kan ha vært:

 • Mor kan ha vært invaderende enten ved å være for sterk og dominerende, eller ved å være overbeskyttende, svak og usikker, og ubevisst bruke sønnen til å fylle sine egne følelsesmessige behov. Sønnen får vansker med å sette grenser og se hvor moren slutter og han selv begynner. Det å skulle utvikle sin egen identitet kan kjennes som en trussel mot moren, og han kan være redd for å miste henne.
 • Mor kan og ha behandlet sin sønn med irritasjon og forakt, slik at han føler alt han gjør og er er galt.
 • Hun kan ha bundet ham til seg ved hjelp av skyldfølelser, og han er redd for å såre henne.


Andre traumer

 • Overgrep; seksuelle, fysiske, emosjonelle/psykiske.
 • Mobbing; å bli kalt ‘homo’ fører ofte til at de som har lavt selvbilde fra før blir enda mer usikre og begynner å tro at andre ser noe i dem som de ikke ser selv, og at dette da må stemme om dem.
 • Fysiske eller psykiske handikap som gjør at gutten ikke føler han når opp i den maskuline verden.Oppsummering


Her er en kort oppsummering av de områdene en mann kan ha nytte av å se nærmere på i sjelesorg eller terapi.


 • Gudsbildet - lære at han kan ha tillit til Gud selv om han ikke kunne ha tillit til mor eller far. Selv en som ikke tror på Gud vil ha et bilde av Gud/gud som påvirker hvordan han ser på verden (se f.eks Ana-Maria Rizzutos forskning).
 • Utvikle et tryggere selvbilde, både som person og mann.
 • Utvikle sunne (ikke-seksuelle-) måter å relatere på med andre menn, men og med kvinner.
 • Sinnet mot sin far - forsone seg med at han sannsynligvis aldri kommer til å kunne gi det han trenger.
 • Frigjøre seg følelsesmessig fra sin mor.
 • Bearbeide erfaringer fra eventuelle overgrep eller grenseoverskridelser, det være seg fysiske, emosjonelle, eller seksuelle.
 • Ikke først og fremst forsøke å kontrollere sine seksuelle følelser, men forsøke å komme over frykten for å ikke høre til i den maskuline verden.


Til slutt


Husk at det ikke er dine følelser, på den ene eller andre måten, som definerer hvem du er. Du er skapt av Gud, og din identitet er først og fremst at du er en som er elsket av Ham. Din tiltrekning mot andre menn handler ikke først og fremst om seksualitet, det handler dypest sett om følelsesmessige behov som ikke er blitt tilfredsstilt.


Shlomo Zalman Jessel. Same-Sex Attraction (SSA) and Identity

LOADING PLAYER…

Tim Long: Re-integrative Therapy

LOADING PLAYER…